Gramatvedibas birojs krakovas pakajc

Grâmatvedîbas birojs kâ saimnieciska vienîba piedâvâ pakalpojumus grâmatvedîbas jomâ, uzturot cilvçkresursu un algu saraksta dokumentâciju. Ðie pakalpojumi tiek sniegti citiem uzòçmumiem un uzòçmumam, kâ arî fiziskâm personâm.Parakstot lîgumu, darbuzòçmçjs, grâmatvedîbas birojs, ir iesaistîts nodokïu tiesîbu, labas darbîbas un, cita starpâ, ar sociâlo apdroðinâðanu saistîto pienâkumu izpildç.

Optima Biuro Rachunkowe ir izstrâdâta, lai vienkârðotu grâmatvedîbas biroju darbu, veicot daþâdu veidu darbîbu sçriju. Optima modulis ir tikai integrçts grâmatvedîbas birojâ, tâpçc visus ziòojumus var regulâri mainît un sinhronizçt. Tas atvieglo grâmatvedim strâdât bez papildu pieteikðanâs.Atkarîbâ no uzòçmuma vçrtîbas un rakstura jûs varat izmantot daþâdus moduïus, kuriem ir Optima grâmatveþu programma.Piemçram, nodokïu grâmatu modulis ïauj uzòçmumiem veikt tieðus grâmatvedîbas pakalpojumus. Tas ïauj norçíinus ar Nodokïu biroju saskaòâ ar daþâdiem noteikumiem. Vçl viens tirdzniecîbas grâmatas elements ïauj saglabât grâmatas kopâ ar jaunâko grâmatvedîbas likumu. Grâmatvedîbas procesi tiek automatizçti kopumâ. Ðis elements ieraksta PVN. Tas arî ïauj nosûtît deklarâcijas elektroniskâ veidâ.Vçl viens modulis - pamatlîdzekïi - dod iespçju grâmatvedîbas birojiem glabât lietotâju pamatlîdzekïu uzskaiti, kâ arî tiesîbas un iekðçjâs vçrtîbas. Tas arî ïauj jums organizçt amortizâciju. Tâ arî automâtiski uzskaita amortizâcijas izmaksas un reìistrç pamatlîdzekïu vçsturi.HR un algas modulis aprçíina un sniedz nodokïu deklarâcijas, aprçíina ZUS iemaksas. Tas ïauj grâmatvedîbas birojiem uzturçt pilnîgu personâla un algas dokumentâciju. Sadarbojas ar programmu Pùatnik. Viòð labo algu sarakstu un nosûta deklarâcijas Nodokïu pârvaldei. Tas viss notiek kopâ ar jaunâkajiem noteikumiem, kas tiek pastâvîgi atjauninâti.Optima programma ir visbieþâk izvçlçtâ grâmatvedîbas un nodokïu konsultantu programmatûra. Tas ir nepârprotams lielajâ kategorijâ un pakalpojuma veids, kas pieejams internetâ.