Gastronomijas iekartas tarnowskie gory

Iekârtas sabiedriskâs çdinâðanas jâizvirza, pamatojoties uz uzòçmçjdarbîbu, mçs gatavojamies darît. Café vajadzçtu koncentrçties galvenokârt uz veselîgu espresso automâtu un ieguldît saprâtîgu skaitu daþâdu glâzes un krûzes (atseviðía espresso, kapuèîno, latte uc.

Sifons grieztam krçjumam ir noderîgs arî tâpçc, ka katra kafija bûs bagâtîgi dekorçta ar atbilstoðu saldâs krçjuma devu. Ja pievienosim papildu saldçjuma gadîjumu, ieguldîsim saldçjuma kastçs. Ir vçrts iegâdâties vairâk, klienti ir gatavi izmantot arî tradicionâlâs garðas (ðokolâde, vaniïa, zemeòu, ja arî diezgan alternatîvas (rabarberi, guríi, bekons!. Protams, piemçrots porteris veicinâs arî saldçjumu, lai gan nav îpaðas pûles. Daudz ieguldît pârredzamâ paplâtç ar vâku, kurâ mçs varçsim veikt reprezentatîvu kûku. Ðâdu paplâti ir vçrts ievietot izrakstîðanâs laikâ - klients, kas tiek aicinâts ar patîkamu izskatu, noteikti kârdinâs krastâ vai divos. Ja mçs plânojam aprîkot bâru, mums vajadzçtu rûpçties par kaut ko citu. Protams, jums bûs nepiecieðams arî kafijas automâts, un pçdçjâ spçle ir mazliet kratîtâji, bârmena sietiòð vai pat ðampanieða spainis (galu galâ mçs nezinâm, ar kâdu vçlmi klients nâk pie mums. Arî citrusaugïu spiede palîdzçs - kâds var baudît bezalkoholisku dzçrienu. Mçs, protams, pieprasîsim picu cepeðkrâsniòu, turklât arî picas maisiòu (ja mçs arî pârdodam dzîvi piegâdi. Tas veicinâs arî duci plâksnes, apaïus naþus vai elektrisko velmçjumu. Ja mçs piedâvâjam citu âtrâs çdinâðanas çdienu, mçs varam ievietot dziïi taukvielu cepeðkrâsni, kontaktgrilu (izteiktâm sviestmaizçm vai kastrolçm. Daþreiz var bût nepiecieðama pankûka, neskatoties uz ievçrojamâm izmaksâm, un mums ir jâgarantç, vai vîrieði mûs iepazîstinâs ar pankûkâm (ja vien mçs neatklâsim crêper mâju, vajadzîba ir pietiekami acîmredzama. Çdiens kebabiem un daþreiz vafeïu dzelzs bûs noderîgs (nesen, sausâ vafeles ir bijuðas populâras ðâdâ gadîjumâ, pievienojot raíeti un vistas vai bekonu, sieru un spinâtu. Ir un papildu elektriskâs ierîces karstajiem suòiem.