Gastronomija

Termins "coaching" no angïu valodas (kas nozîmç coaching ir interaktîvâ mâcîbu procesa nosaukums, kas notiek ar psiholoìisko jomu saistîtajâm metodçm. Tad tas ir darbinieku apmâcîbas modelis, kas òem vçrâ lçmumu pieòemðanas procesu, kas galu galâ apmierina viòu profesionâlâs vajadzîbas, kas palîdz vienam vai vairâkiem cilvçkiem dinamizçt savu izaugsmes tempu un ïaut uzòçmumam uzlabot. piemçram, saistîbâ ar viòu uzòçmçjdarbîbu, karjeras attîstîbu, kâ arî apspriest jautâjumus par savstarpçjâm attiecîbâm ar citiem veidiem.

Profesionâla apmâcîba ïauj klientiem veikt gudrâkus lçmumus, pilnîgâk izmantot to reâlâs noslieces, precizçt mûsu projektus un koncentrçties uz to darbîbu optimizçðanu, kas tajâs notiek. Coaching ir paðpilnveidoðanâs process, kura svarîgâkais projekts ir uzlabot klienta paðapziòu un sniegt atbalstu brîvo izpildîjumâ paredzçtajiem jaunumiem, kas balstîti uz viòa personiskajâm mantâm un intelektuâlajiem resursiem. Citas raksturîgâs daïas treniòu nodarbîbâs, kas saistîtas ar apmâcîbu, ir ðâdas:

apmâcîba ir pilnîgi brîvprâtîga apmâcîba;treneris nav labs, lai noteiktu klientam noteikumus;nemâcina cilvçkus, tas tikai uzlabo viòus pârliecinoði;tas ir balstîts uz jautâjumiem un stimulç domâðanu;ir jâbût klienta uzskatu respektçðanas un pieòemðanas atmosfçrai;mçríis ir veikt konkrçtas izmaiòas.