Gaisa filtrs gaisa piavcjam

Paðreizçjos laikos tas bieþi vien tiek novirzîts pçkðòam elektroenerìijas piegâdes zaudçjumam vai brîvai citai kïûmei. Protams, tas ir saistîts ar faktu, ka ðie cilvçki ïoti bezatbildîgi vada savus enerìijas ietaupîjumus. Man ir iespçja, ka tâ mainîsies vienu dienu. Tomçr tas bûtu jâsniedz, ja rodas jebkâdas iespçjamîbas.

Visbieþâk mçs pat nespçjam atgriezties pie ârkârtas apgaismojuma lampâm. Diemþçl tas ir pçdçjais, kas vajadzîgs viòu paðu un viòu tuvinieku droðîbas dçï. Katrai sabiedriskajai çkai jâbût aprîkotai ar daþâdâm ugunsdzçsîbas ierîcçm. Ðî ir labi zinâmâ prasîba par veselîbas aizsardzîbu un droðîbu darbâ. Un ikvienam, kas pârvalda sabiedrisko çku, jânodroðina interjera avârijas apgaismojuma klâtbûtne.Ko mçs rçíinâmies ar tâ saukto avârijas gaismekïu savienîbâm? Pirmkârt, ir vçrts pieminçt tâ saukto glâbðanas ceïu apgaismojumu. Neatstâsim pârâk daudz spuldzes, kas apgaismo mûsu droðîbas risinâjumus.Svarîgi, ka mûsdienu tirgû mums ir pieejami daudzu veidu avârijas apgaismojums. Visnoderîgâkais ir ðo funkciju viena funkcijas un divfunkciju izmaiòu plâns. Treðâ grupa ir tâs, kuras var pieslçgt centrâlajam akumulatoram, kas, protams, ir neatkarîgs no ârçjâs enerìijas nozares.Attiecîbâ uz piederumiem, tâpçc tie ir vienkârði ïoti interesanti. Tie ir daudz oriìinâlo jaudas spektru. Viòð neatceras bailes, jo tâs var izmantot praktiski jebkurâ telpâ. Nav svarîgi, vai mçs vçlamies uzstâdît avârijas apgaismojumu raþoðanas zâlç, birojâ, pârstâvniecîbas telpâ vai sabiedriskâs vietâs.Es ceru, ka tçma bija ïoti interesanta lasîtâjiem. Ja jûs meklçjat avârijas apgaismojumu, tam vajadzçtu bût vismaz pamatiempçjîgâm.