Gaias madina oleole

Vai jûs bieþi çdat maltas gaïas kotletes vai sulîgu tatâru ar olâm? Ja tâ, jûs, iespçjams, zinât pârtikas sagatavoðanas procesâ. Vilks gaïai vai ikvienam, kas vçlas gaïas maðînâ, ïautu gaïu sagriezt un sasmalcinât. Ðâdâ situâcijâ íermenis ir ideâli piemçrots daþâdiem çdieniem, nevis parastiem, neapstrâdâtiem gaïas gabaliem.

Kad jûs apmeklçjât savu vecmâmiòu, jûs noteikti atceraties, kad viòa bija ðâdâ maza maðîna. Gaïa tika ievietota rîklç, un maðîna to ilgu laiku paòçma, tad no papildu puses, lai atbrîvotu gaïu savâs tautâs, nekâ mçs tur turçjâm. Mçs bijâm arî pârsteigti par to, ka mçs to nenovirzîsim, jo tas mums bûtu ïoti slikti. Mçs joprojâm varçtu bût pretîgi, ja redzçsim, kas nâca no tâlu skuvekïa. Un tad ar papildinâjumu mçs to çdâm.Tolaik vilki griezâs gastronomijas sfçrâs, piemçram, restorânos, bâros un restorânos. Svaiga pârstrâdâta gaïa ir liels faktors. Tâ ir mûsu telpu vitrîna.Tradicionâlie vilki tiek izmantoti arî ðodien. Tos var darbinât ar elektrîbu vai fizisku spçku. Ðî jaunâ, protams, ir lçtâka, bet vai tâ ir efektîvâka? Viòa lûdz mums fizisku piepûli. Ideâls cilvçks spçlç ar savu vienkârðîbu. Tipiska maðîna ir izgatavota no grieðanas izvçles, kas ir izgatavots no jauna biezuma acs, saraustoða naþa un naþa. Kakla ir vieta, kur mçs ieliekam apstrâdâjamo gaïu. Vidû tiek uzskatîts gliemezis, pateicoties kuram mûsu gaïai ir atslçgas vietâ, kur tâ ir sagriezta. Ir uzstâdîti daþâda lieluma mezgli. Kad mçs domâjam, kautuvçs tie tiks uzrâdîti lielâkos izmçros nekâ neparastâs vietâs, jo tajos esoðais íermenis tiek izgatavots un vçlâk transportçts un pârdots daþâdâs telpâs. Tieði ðîs jomas var un to dara pats.