Fizisko personu ienakuma nodokia maksadana

Putekïu piesâròojums ir ikdienas realitâte katrâ pat mazâkajâ rûpnîcâ. Protams, kur notiek darbs, kas saistîts ar mazâku un mazâku putekïu dûmu skaitu, ventilatori un piesâròotâs gaisa evakuâcijas sistçmas tiek uzstâdîtas ârpusç.

Piemçram, raþotnçs, kas nodarbojas ar koksnes vai akmens apstrâdi, nebûtu iespçjams nokïût pastâvîgi putekïainâs telpâs pat sejas taupîðanas maskâ, kas novçrð elpoðanas spuru un lûpu uzòemðanu. Tâpçc gaisa mehâniskâ ventilâcija ir viena lieta, personas personiskâ aizsardzîba ir papildu, un filtrçjot mazâkâs gaisa piesâròojuma daïiòas - tas ir papildu jautâjums, kas jârûpçjas katram paðciejoðam darbiniekam un uzòçmçjam.

Putekïu savâkðanas sistçma ir mûsdienîga putekïu savâkðanas sistçma, kas paredzçta visâm nozarçm. Tâ arî apkopo tçrauda rûpnîcas, metinâðanas rûpniecîbu un, kad raþoðanas nozarei nav jçgas. Gaisa filtrçðana ir noderîga visos raþoðanas veikalos, kur maðînas ir paredzçtas - bieþi izejmateriâlu mehâniskâs apstrâdes laikâ tie rada putekïu piesâròojumu, kas var bût kaitîgs, kad viòi nonâk savâ sistçmâ. Ciktâl mçs nespçjam novçrtçt filtru lomu savâ dzîvoklî, mçs, piemçram, varam piedâvât savu pieredzi ar lakmusa testu, kas mçra krâna ûdens saturu pirms un pçc filtrçðanas. Pat dûòâm, kas sastâv no elektriskâ tçjkannas filtra, ir jâdomâ par to, cik daudz no piesâròotajâm vielâm tiks òemtas vçrâ Polijas sistçmâ, ja ne filtrus. Gaisa gadîjumâ tas ir vienlîdz svarîgi - un vçl svarîgâk, jo mçs neredzam vai nejûtam gaisâ uzceltas daïiòas, tâpçc mçs varam izdzîvot savus sliktos produktus poïu veselîbai, kad ilgu laiku katru dienu mçs ieelposim maðînu dûmus, kuros mçs darbojâmies rûpnîcâ .

Gaisa filtri, kas apvienoti putekïu noòemðanas reþîmos, ietekmç to paðu principu kâ tçjkannâ. Tie ir precîzâki, jo filtrçðanas objekts ir daudz patîkamâks un izkliedçts gaisâ. Mums ir iespçja izvçlçties jaunus veidus atkarîbâ no piesâròojuma veida, ko viòi raksta savâ birojâ.