Fiskala rumba

Ja sâkat savu ekonomisko lomu, ir vçrts pârbaudît, vai jums nav jâiegâdâjas fiskâlais postnets un jârîkojas savâ grâmatâ katru dienu. Polijas noteikumi ïoti mierîgi un ïoti informç mûs, kas vçlas veikt kases aparâtu un kam ir jâizsniedz èeki.

2015. gadâ ievçrojami samazinâjâs to nodokïu maksâtâju skaits, kuri bija piemçroti profesionâlo atbrîvojumu piemçroðanai no nodokïu kases aparâtu pienâkuma savâ valstî, kas, protams, nozîmç, ka fiskâlâ kase ir nepârtraukta nepiecieðamîba arvien lielâkam iedzîvotâju skaitam.

perlblue.eu Perle Bleue Visage Care MoisturiseBioretin - Atjauniniet âdu bez sâpçm un dârgas procedûras!

Saskaòâ ar jaunâkajiem PVN likuma noteikumiem visiem nodokïu maksâtâjiem paðiem ir pienâkums izmantot kases aparâtus, pârdodot to fizisko personu stâvokli, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu. Nodokïu maksâtâji joprojâm atceras pienâkumu izmantot kases aparâtus, ja reìistrç pârdoðanu vienreizçjiem lauksaimniekiem. Fiskâlajâm valûtâm jâsaòem tikai tie nodokïu maksâtâji, kuru gada ienâkumi pârsniedz PLN 20 000.

Jâatzîmç arî tas, ka automaðînu darbnîcâm nav jâbût kases aparâtiem, ja to pârdotie produkti tiek tieði savâkti automaðînâs. Ðâdâs situâcijâs automaðînu remonta darbnîcas sniedz pakalpojumus un nepârdod noteiktas preces. Nodokïu biroji arî norâda, ka ðajâ gadîjumâ, veicot rçíinus par remontu, neievietojiet saliktas daïas, jo ðo augïu specifikâcija var apgrûtinât labumu, kas ïauj atteikties no kases aparâtu nepiecieðamîbas.

Savâ pasaulç elektroenerìijas piegâdâtâji un uzòçmumi, kas sniedz telekomunikâcijas, apdroðinâðanas un finanðu pakalpojumus, ir atbrîvoti arî no kases aparâtiem. Vairâkus uzòçmumus, kas sniedz pakalpojumus, kas tieði saistîti ar nekustamâ îpaðuma tirgu, var izmantot ðo risinâjumu. Jâatceras arî tas, ka nav nepiecieðams izmantot kases èekus, jo maksâjums tiek veikts bankas kontâ. No fotogrâfijâm par apgrozîjumu lîdz PLN 20 000, taksometru vadîtâji un citi uzòçmumi, kas saka, ka pasaþieru pârvadâjumu pakalpojumi vairs nevar saòemt biïetes.