Fart apicrbu rathotajs

Jaunajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tika izveidots jaunâkajâ elementâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu produkcija tika izgatavota no pilnîgi nevçrtîgiem un zemiem audumiem ar milzîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika sagatavoti visvieglâkie, krâðòâkie maxi svârki, reaìçjot uz tamborçtiem. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar spçcîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota ðai cîòai. Kleita tika nodota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairumâ apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un veselîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt piedâvâjuði mûsu produktus izsolç un kâ izsoles priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tagad nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir atvçrts interneta bizness, kurâ kolekcijas bûtu labas nekâ stacionâros uzòçmumos.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Tai ir daudz rûpnîcu katrâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus no skaistâkajiem drçbnieku, ðuvçju un dizaineriem. Katru reizi un pçc tam ðim uzòçmumam ir kolekcijas, kas atbilst svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi citam rîtam, izceïas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek izdotas lîdz ðai dienai.Ðîs personas ietekme daudzu gadu garumâ ir bijusi liela patçrçtâju atpazîstamîba, arî spçkâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas viòa gûtâs apmierinâtîbas spçjas, un tas, ko viòi saka, ir tas, ka komunikâcijas ir vislielâkâs vçrtîbas.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari