Evakuacijas mardruta attalums

Izceïoðanas zîme ir avârijas izejas durvju zîme, ko izmanto jebkuros bûvobjektos, kuriem saskaòâ ar piemçrojamiem noteikumiem tiek uzlikts pienâkums pareizi maríçt izejas, caur kurâm notiek evakuâcija, ja draudi (piemçram, uguns.

Ðâdas pazîmes tiek iegûtas, kur mums ir jâatkâpjas no bagâtâkâm cilvçku kopienâm, t.i., darba mâjâs, nosaukumos, kultûras un izklaides centros un sporta centros, kâ arî lielformâta veikalos. Uz izeju, kas atzîmçts angïu valodâ EXIT, viòi bieþi noved agrâkas kustîbas bçgïu un evakuâcijas kâpòu maríçjumu bûtîbâ. Pareiza evakuâcijas ceïa maríçðana ir stratçìisks apsvçrums, lai glâbtu veselîbu un nopelnîtu cilvçkus, kas atraduðies briesmâs mâjâs, palielinot evakuâcijas panâkumu iespçjamîbu.

EXIT zîmei piemît raksturîga zaïa krâsa ar baltu râmi un uzrakstu, kas atvieglo evakuâcijas procesa laikâ saprast pat no ïoti tâlsatiksmes (20-25 m. Tâ tika izgatavota no krâsainas paðlîmçjoðas folijas, izmantojot augstas klases lîmi, kas nodroðina lielu stabilitâti un izturîbu lielos apstâkïos vai PVC paneli, kas piestiprinâts ar divpusçju lenti. Avârijas izejas maríçjums ir iestrçdzis uz sienas objektâ, visbieþâk virs durvîm, kas ir dzîvokïa vai mâjas risinâjums. Filmai, no kuras tika izveidots avârijas izejas punkts, ir fotoluminiscences îpaðîbas, pateicoties kurâm tâ smçíç tumsâ, kas ïauj efektîvi evakuçt pat tumðos apstâkïos, kas saistîti ar strâvas izslçgðanu vai tiem, kuriem ir laba dûma, kas ierobeþo redzamîbu.