Eiropas savienibas iekdcja drodiba

Rûpnieciskâs darbîbas uzticîbas un kontroles jautâjumi galvenokârt ir saistîti ar dabas vides aizsardzîbu. Mçìinâsim parâdît, kâ ES ir normalizçjusi ar rûpniecisko droðîbu saistîtos noteikumus gadîjumu izpçtes platformâ - & nbsp; atex gadîjumu izpçte.

http://na-angielski.pl/lvhealthymode/vivese-senso-duo-oil-2-efektiva-matu-izkrisana-sagatavosana/

Sakarâ ar to, ka ievçrojama grupa maðînu un ierîèu ir veltîta aktivitâðu rakstîðanai akmeòogïu raktuvçs, kurâs tâ var saskarties ar metâna un ogïu putekïu sprâdzienbîstamîbu, ir îpaði apspriesta Direktîva 94/9 / EK, kas attiecinâma uz pçdçjo. draudi.

1994. gada martâ Eiropas Parlaments un Padome pieòçma tâ saukto jauns risinâjums 94/9 / EK situâcijâ, kad dalîbvalstu tiesîbu normas attiecîbâ uz instrumentiem un aizsargstilçm, kas paredzçtas izmantoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, ko sauc par „atex” direktîvu, tiek îstenotas, îstenojot Romas Lîguma 100.a panta noteikumus. ieteikums ir nodroðinât vienmçrîgu preèu plûsmu, kas nodroðinâs lielu aizsardzîbu pret sprâdzieniem. Tomçr ðî informâcija nebija labs solis no sprâdziendroðîbas saskaòoðanas sadalîjuma Eiropas Savienîbâ. Gandrîz divdesmit gadus ikvienam bija jâpielâgojas vairâkiem tâ sauktajiem vecâ pieeja brîvai preèu tirdzniecîbai, kas jau ietverta ATEX direktîvâ.

Direktîva 94/9 / EK tika integrçta rîcîbâ no 2003. gada 1. jûlija, aizstâjot vecâs pieejas direktîvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK attiecîbâ uz elektroiekârtâm, kas nodotas ekspluatâcijâ, kuras tuvumâ draud uzbrukums un Direktîva 82/130 / EEK, kas attiecas uz elektrisko datu aprîkojumu izmantoðanai teritorijâs ar potenciâli sprâdzienbîstamu atmosfçru gâzes raktuvçs. Vecâs pieejas atbilstîbas novçrtçðanas procedûras bija atkarîgas tikai no elektriskajiem instrumentiem, kuriem bija jâievçro visas stingras droðîbas prasîbas. Pçtîjumi râda, ka elektriskie trauki ir aizdegðanâs avots tikai panâkumu vidû. Attiecîbâ uz paðreizçjo, vienîgâ veco pieeju riska pakâpe ir pietiekama, lai iegûtu maksimâlo aizsardzîbas lîmeni, ko îsteno Romas Lîguma 100.a noteikums.