Eehijas drodibas sistcma

Nelokâmâ fani braukt uz transportlîdzekïa nav tâdâ mçrâ noliedz sevi baudu atvasinâta no ceïa uz velosipçda pat sezonas lietus prognozçts. Viòi skaidro, ka labs apìçrbs repelents riteòbraukðanai & nbsp; nav nekâdas atðíirîbas starp sirojumiem riteòbraukðana lietû, kâ arî soda naudu labos laika apstâkïos. & Nbsp; Zemâk ir potenciâls uzvalks lietusmçtelis riteòbraukðanas un rangu labâkajiem iekârtu kapuci A bet tas bûs tikai informâcija ko pievçrst uzmanîbu, pçrkot. Kâ jûs zinât, mûsu cerîbas bûs vçl ceïojot mazâ lîòât un braucienu uz vietu, kur laiks ir graþîgs raksturu.

Viegls lietus jaka - tâdçï tâ svarîgâ vçrtîba ir tâ, ka tas sver daudz un aizòem maz vietas, salokoties. Tas ir pievilcîgs risinâjums, kad mçs ejam brauciena laikâ nenoteiktu laika apstâkïu dçï, bet, iespçjams, ne par pastâvîgu ledu. Tâ pirmâ iezîme ir zemâ gaisa caurlaidîba, tâpçc pçc ilgâm lielâm pûlçm jûsu íermenis pârmçrîgi pietûris, un mçs sâkam justies kâ saunâ.Tradicionâlâ lietus jaka ir biezâka un lielâka nekâ iepriekð aprakstîta lietus jaka, bet tâ tiek pievienota ne tikai velosipçdam, bet arî kâjâm. Vislabâkajai lietus jakai vajadzçtu bût stand-up apkaklei, nedaudz pagarinât atpakaï (lai aizsargâtu mûsu nieres no atdzesçðanas un vismaz vienu kabatas maziem priekðmetiem. Vçl jo vairâk, ðâda veida sporta lietusmçteïi ir dekorçti membrânâ, pateicoties kuriem apìçrbs ne tikai palîdz mums no lietus, bet arî attîra no sviedriem, pateicoties kuriem pçc ilga sviedriem mçs nejutîsim nepatîkamo sagatavoðanâs sajûtu.Lietus bikses - atlase izskatâs tikpat laba kâ viena ar jakâm. Vai nu viegli, bet nedaudz elpojoðs vai nedaudz biezâks, bet iztecinâts sviedri. Tomçr vissvarîgâkais ir lûgt padomu, vai mçs varam likt lietusmçteïus vairâkâm biksçm, vçlams, neatlaiþot kurpes (daþreiz tas notiek, ja mçs nokïûstam lietumî, mçs neesam ne vçlies, ne nosacîjumi, kâ uzvilkt bikses.

Lietus apìçrbu uzvalks velosipçdam var uzskatît visus iepriekð minçtos apìçrba gabalus. Papildu risinâjums ir arî îpaðs lietus aizsargs íiverei, apaviem un cimdiem. Un tie tiks pieòemti galvenokârt atkarîgi no savas velosipçdistu izvçles un apstâkïiem, kâdos viòð tiks atrasts.