Dzimumakta wiki

Sekss ir viena no dârgâkajâm un daudz noderîgâkajâm cilvçka dzîves sfçrâm. Tâ savâc ne tikai ar îpaðu burvîbu, bet arî ar neticamu baudu. Sekss ir ideâls lîdzeklis pret stresu un labas dzîves avotu. Pilnîgi nostipriniet attiecîbas, apvienojot partnerus. Bet ko jûs darât, ja jûsu seksuâlajâ sfçrâ ir problçmas?

Zinâtnes joma, kas ir seksoloìija. Ðî lieta ir ieteicama plaðai cilvçka seksualitâtes koncepcijai. Seksologu intereðu temats cita starpâ ir seksuâlâs vajadzîbas, ar to saistîtie traucçjumi un pat to trûkums. Seksoloìija kïûst par nodarbinâto seksuâlo dzîvi sfçras varâ. Viòð ne tikai jûtas fizisks. Tas attiecas arî uz psihi, jûtâm un emocijâm, kâ arî attiecîbâm, kas saistîtas ar nâkamajiem iedzîvotâjiem un pârçjo pasauli. Seksoloìija izmanto visus aspektus, kas saistîti ar cilvçka seksualitâti. Ðî lieta, cita starpâ, gûst zinâðanas no antropoloìijas, medicînas, psiholoìijas vai socioloìijas.

Kad jums vajadzçtu doties uz seksologu? Ârstam jâdodas uz cilvçkiem, kuri nesaòem apmierinâtîbu ar seksu. Problçma, kas to novçrð, var bût orgasma íirurìija, priekðlaicîga ejakulâcija vai erekcijas disfunkcija, kâ arî lieli tuvplâni. Par laimi, pateicoties profesionâlajai palîdzîbai, jûs vienreiz uz visiem laikiem aizmirsîsiet par intîmâm problçmâm.

Mûsu seksologs Krakovâ ir kvalificçts speciâlists, kurð atrisinâs jebkuru tçmu no nelielas cilvçka seksualitâtes jomas. Pateicoties ilgtermiòa pârbaudei, tas ne tikai bûtiski iepazîstinâs Jûs ar apmierinoðâ dzimuma pasauli, kâ palîdzçt atrisinât ar erekciju vai orgasmu saistîtâs problçmas, konsultçt, kâ pasargât sevi no grûtniecîbas un seksuâli transmisîvâm slimîbâm, un, pirmkârt, palîdzçs jums pârvarçt kaunu un pierâdît, cik nozîmîgs ir ir lieliska seksuâlâ dzîve.