Drodibas noteikumi ziemas brivdienas

Raþoðanas telpâs ir zonas, kas vairâk vai mazâk pakïautas ugunsgrçka sâkumam. Pirmkârt, tâ rezultâtâ rodas raþoto vielu veids vai jauni faktori, kas var tieði vai netieði radît ugunsgrçku. Saistîbâ ar paðreizçjo droðîbu droðîbas beigâs gan darba vietai, gan darbiniekiem jâbût aprîkotiem ar sprâdzienbîstamîbas sistçmu, t.i., ugunsdroðîbas sistçmâm.

http://art-bike.pl/lvhealthymode/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/

Rûpnîcas îpaðnieka pienâkumiPirmkârt, jâatceras, ka tikai darba devçjs ir atbildîgs par atcerçðanos par darbinieka droðîbu un pienâkumu ievçrot uzticîbas un higiçnas normas un noteikumus darbâ. Viss sprâdziendroðs organisms ir vienîgais no svarîgâkajiem faktoriem, kas domâ par mâjas un cilvçku droðîbu. To veido trîs elementi, kas kopâ ar otru var izraisît to, ka potenciâlo ugunsgrçka uzliesmojumu tagad var nogalinât atseviðíâ sâkumâ vai tâ ietekmi ievçrojami samazinâs. Veicot riska novçrtçjumu, var rasties sprâdziena risks konkrçtâ nodarbinâtîbas birojâ. Darba devçjam ir pienâkums izveidot dokumentu, ko sauc par sprâdzienbîstamîbas dokumentu. Veidojot ðo dokumentu, jums jânorâda visas zonas un vietas, kas pakïautas ugunsgrçka sâkumam, un visi faktori, kas var izraisît ðo ugunsgrçku.

Sprâdziendroðîbas sistçmaMinot aizsardzîbas pret sprâdzienu metodi, jâatzîmç, ka pirmo metienu, protams, sauc par sprâdziena novçrðanu. Tâ kâ vienîgais uzòçmums var norâdît, ðajâ ugunsgrçka fâzç pamata nozîme ir ierobeþot to pçc iespçjas âtrâk. Tas parasti ietver uguns liesmas samazinâðanu traukâ. Nâkamâ daïa ir palîdzçt sprâdzienam, kas rada spiedienu uz konkrçto trauku normâlâ stâvoklî. Pçdçjais brîdis ir sprâdziena atdalîðana, kas izðíiroði ietekmç tâs ietekmes plânoðanu. Ðo trîs posmu kombinâcija var ievçrojami samazinât uguns liesmu iedarbîbu, un to efektîvâ saistîðana, stingri ievçrojot droðîbas noteikumus, var pilnîbâ samazinât to stâvçðanas piedâvâjumu.Kopumâ uguns liesmas var ne tikai radît materiâlus zaudçjumus. Tâdçjâdi, protams, jâatceras par viesu veselîbu un viòu droðîbas attîstîbu. Kâ teicis mûsu sakâmvârds, tas vienmçr ir labâk atbildçt sâkumâ, nevis lai cînîtos pret pârmaiòâm, kas bieþi vien apstâjas neatgriezeniski.