Drodiba darba ir smiekliga

Katrs îpaðnieks, kas vada kampaòu, kurâ pastâv sprâdziena risks, ir atbildîgs par dokumenta sagatavoðanu, lai aizsargâtu darba vietas no sprâdziena. Ðâda prasîba pirmâm kârtâm izriet no regulas, kas ir Ekonomikas, mâkslas un sociâlâs formas ministra 2010. gada 8. jûlija dekrçts attiecîbâ uz minimâlajâm veselîbas un droðîbas prasîbâm darba òçmçjiem, kas nodarbinâti tâdâ darba nozîmç, kurâ var rasties sprâdzienbîstama vide (Dz.U. Nr. 138, 931. punkts.

Vienlaikus jâatzîmç, ka ðis pienâkums mûsu likumâ tika ieviests ar tâ saukto Jaunâs pieejas direktîvu, proti, ATEX137.Pirms darba uzsâkðanas ir jâsagatavo dokuments darba vietu aizsardzîbai pirms sprâdziena. Veiksmîgi, kad darbavieta vai darba veikðanai nepiecieðamâs ierîces tiks lielâ mçrâ mainîtas (paplaðinâtas vai pârveidotas, dokuments ir jâpârskata.Ðo vçstuïu galvenais mçríis ir aizsargât darbiniekus, kas atrodas potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Ðî dokumenta mçríis ir mudinât darba devçjus novçrst sprâdzienbîstamas vides raðanos. Tâs mçríis ir arî novçrst paðu sprâdzienu.Dokuments darba vietas nodroðinâðanai pirms sâkuma ir jâveic vietâs, kur darba vietâ ir iespçjama sprâdzienbîstama vide, kâ pierâdîjums tam, ka ir tâdas vielas kâ skâbekïa maisîjums un uzliesmojoði putekïi, pulveri, ðíidrumi, gâzes vai tvaiki.Sprâdziendroðîbas dokumentâ jâiekïauj ðâda informâcija:- vispârîga informâcija, kurâ vajadzçtu bût paziòojumiem par sprâdziendroðîbas dokumentu, \ t- sîki izstrâdâta informâcija tâdâ secîbâ, kâdâ riska novçrtçjums un eksplozijas ietekmes risks, ðâdas sprâdziena novçrðanas un novçrðanas metodes, aizsardzîba pret tâs galiem, \ t- papildu informâcija, piemçram, protokoli, sertifikâti.Tâ rezultâtâ ir jânorâda, ka darba droðîbas dokuments pirms sâkuma varçtu bût sajaukts ar riska novçrtçjumu.