Domes ziedputekdoi

Putekïi un daþâdas gaisa daïas var bût ïoti nepatîkamas jûsu veselîbai. Protams, cilvçka íermenis patieðâm ir aprîkots ar barjerâm, kas novçrð pârâk daudz piesâròotâju iekïûðanu plauðâs, t.i., gaisa filtrçðanas sistçmâs, pirms tas nonâk mûsu istabâ.

Diemþçl, ðie apdroðinâðana bet efektîvs, daþreiz ïauties nepietiekama - îpaði daudz smalkas putekïu daïiòas, kas ar iespçju iekïût caur gaisa filtra deguna dobumâ, iekïût plauðâs un tur veikt postoðas sekas, kas izraisa tûlîtçju alerìisku reakciju, vai pacelt vçl vairâk, kâ rezultâtâ radot nopietnas un bieþi vien lielas un neârstçjamas plauðu slimîbâm.Tîrîðanas kasetne ir droða izeja uz rûpniecîbu. Kur preces ir sagatavotas, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ atklâjas kâ acîmredzama - lai gan tas nenozîmç, ka tas ir piemçrots cilvçkam. No sçrijas, kurâ ir organizâcijas un krâsnis, kas atbrîvo milzîgu piesâròojumu, ir arî cilvçki, kas ir atbildîgi par to raþoðanu, un tie ir viegli spiesti ieelpot ðo iekârtu dûmus. Par laimi ir izgudrotas dezinfekcijas kasetes, îpaði tîrîðanai mehânisko piemaisîjumu radîðanâ, ko raþo metalurìiskâs krâsnis, vai jaunu komunâlo maðînu veidu.Faktiski gaisa piesâròojums tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs vislabâk likvidçtu to raðanâs cçloni. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus visâs jomâs, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizstâjami, un pat tad, ja tos var mainît, tâpçc ne tik izdevîgi. Rûpniecîbas gadîjumâ maðînas efektivitâte ir viela, t.i., tâ ne vienmçr aptver maðînu, bet tâ nav organiska, bet tâ ir dabiska, bet mazâk efektîva. Daudz rentablâks risinâjums, kas ïauj rûpnîcai vai kausçðanai izmantot ekoloìiskus pasâkumus, ir regulâri filtrçt sistçmas ar gaisu no daïiòâm, kas rodas darba vai degðanas laikâ. Kârtridþu putekïu savâcçji paðlaik ir ïoti bieþi un labprâtîgi izmanto risinâjumus, jo îpaði rûpnieciskajos uzòçmumos, kas strâdâ ar plastmasu, un metalurìijâ, kas arî rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums nevienam nav pievilcîgs cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.