Diclcjs westfalia

Dârzeòu griezçjs ir ârkârtîgi svarîgs rîks çdinâðanas birojos. Daudzu gramu cita veida dârzeòu ikdienas grieðana manuâlâ veidâ ievçrojami palielina grâmatas izdevumus un pagarina rezerves sagatavoðanas laiku pirms restorâna atvçrðanas vai çdiena gatavoðanas çdinâðanas mâjâs, piemçram, skolâs, veco ïauþu mâjâs vai slimnîcâs.

Acîmredzama izvçle ir pârtraukt dârzeòu griezçja iegâdi, kas arî bûs augïu griezçjs.Neatkarîgi no çdinâðanas uzòçmuma rakstura ir vçrts izvçlçties izmantot profesionâlus griezçjus. Tas rada lielu efektivitâti (lîdz 300 kg / h un izturîbu, tas ir viss nepiecieðamais sertifikâts un tas tiek darîts un tiek sagatavots no efektîva materiâla stâvokïa, datiem par saskari ar pârtiku. Daþos gadîjumos ierîce ir veidota no droða nerûsçjoðâ tçrauda un ir magnçtiska droðîbas sistçma un dzinçja bremze, kas nodroðina droðu klientu apkalpoðanu. Mçs varam atcerçties 230V baroðanas avotu, tas ir, tâ saukto jauda, vai 400 V, atkarîbâ no elektriskâs instalâcijas laukâ.Elektriskais dârzeòu griezçjs ir daudz jaunu, viegli nomainâmu disku, kas padara dârzeòus un produktus par ðíeldâm, ðíçlîtçm vai kubiòiem, un îpaðu starteri, kas rada kartupeïus. Atseviðíu pusmçness formas partiju izmanto dârzeòu, piemçram, kâpostu, seleriju, grieðanai un otro garenisko partiju pieðíir gariem dârzeòiem. Jebkurâ laikâ mçs joprojâm varam izvçlçties citus piederumus.Trauku nedrîkst lietot vietâs, kur tas nav norâdîts, piemçram, siera grieðanai.Pçrkot dârzeòu griezçju, jâatceras, ka tâ nav liela izmçra ierîce, bet parasti tâ ir aptuveni 30 kilogrami. Tirgû atradîsiet milzîgu nosaukumu un modeïu izvçli, lai atbilstoðâs iekârtas atbilstîba neradîtu daudz problçmu.