Datoru klcpjdators

Mûsdienâs datoros dominç gandrîz visas darbîbas jomas. Elektroniskâ iekârta pavada mûs visur: rûpnîcâ, mâkslâ, zinâtnç, automaðînâ. Neviens nav pârsteigts par pasaþieru redzamîbu vilcienâ vai autobusâ, kas tur klçpjdatoru, bieþi vien ar austiòâm to ausîs. Galvenais lîdzeklis lomai gandrîz visos svarîgos vai mazos uzòçmumos ir dators. Tagad mçs nedomâjam par to, ka nav viòu.

Bet elektroniskâ iekârta zîmolâ ne viss. Lai viòi varçtu izmantot datora iespçjas, mums ir nepiecieðamas labas programmas. Neliels skaits no tiem ir viegli iegûstami bez maksas, tikai par daþiem no tiem, kas mums jâmaksâ. Mums joprojâm ir jâbût tâdam, ka mçs nevaram izmantot nelikumîgu programmatûru, nav jçgas, ja tas kalpo mums uzòçmçjdarbîbas nolûkos vai mûsu paðu vajadzîbâm.Tirgû ir daudz daþâdu programmatûru. Viens no dzçrieniem ir cdn optima programma. Programma ir derîga Windows un Linux vietâ. Ideâli pievienots gan mazo, gan mazo uzòçmumu vadîbai. Tâ ir visbieþâk izvçlçtâ programma. Ïauj darboties darbâ un pat pievienot to tieðsaistç. Tâ kâ tas darbojas uz individuâlu, kopîgu datu bâzes, tas ïauj apkalpot visus uzòçmuma departamentus. To var glabât arî tieðsaistç, kâ arî bezsaistç. Tas atbilst attiecîgajiem tiesîbu aktiem. Tâ atbalsta pârdoðanas programmas, ievçrojami paâtrinot pârdoðanas procesu, saîsinot klientu apkalpoðanas laiku, novçrðot izplatîðanas darbîbas. Ja ir ðâds gadîjums, tas nodroðina paðreizçjos valûtas maiòas kursus. Opitma programma arî nodroðina grâmatvedîbas departamenta efektîvu darbu. Tas novçrð kïûdu skaitu publicçðanas laikâ, ïauj aprçíinât atlîdzîbu, samazina grâmatvedîbas nodaïas izmaksas. Tas arî lieliski darbojas uzòçmuma nodaïâ. Tas ïauj veikt reâlu, visaptveroðu daþâdu uzòçmumu filiâïu analîzi. Ïauj viegli koplietot daþâdus dokumentus. Pateicoties cdn optima programmai, mçs varam arî palielinât uzòçmuma produkcijas pârdoðanu ar tieðsaistes pârdoðanu.Ja mçs plânojam iegâdâties optima programmu, tad mums nav nepiecieðams "kaíis" maisiòâ. Uzòçmums nodroðina pieprasîjumu pçc CD programmu nesçja ar lielisku funkcionalitâti demonstrâcijas grupâ, kuru mçs varam izmantot 60 dienas. Mçs varam un demo lejupielâdçt, izmantojot internetu. Viss, kas jums jâdara, ir aizpildît îsu dokumentu, un programma paliks mums pieejama.