Darbinieku apmacibas liguma modelis

Gastronomija ir prasîga daïa daudzos veidos. Mçs varam sâkt ar vienu no principiem - uzòçmçjdarbîbas viedokli, izstrâdât stratçìiju, izgudrojot çdienkarti, aizpildot apkalpi, un tajâ paðâ laikâ atrast pareizo vietu.

Jûs varat païauties uz visiem laikiem. Viens no svarîgâkajiem aspektiem, kas bûtu jânodod, ir gastronomijas ierîce, tas ir, visu nepiecieðamo virtuves iekârtu iegâde. Grâmatâs par to, vai mâja uzòemsies konkrçtâku vai mazâku mçrogu, kâ arî attiecîbâ uz platîbu, kas mums bûs, mums jâapsver, kâdas iekârtas mçs aprîkojam mûsu virtuvç. Nozîmîgs ir arî jautâjums par dzîves veidu, ko mçs kalposim - svarîgiem instrumentiem bûs nepiecieðami konkrçtam reìionam nozîmîgi çdieni. Tas bûs individuâls jautâjums. Koncentrçsimies uz pçdçjo, kas ir precîza gastronomijas iekârta. Pamats bûs visa veida galdi, plaukti un grâmatplaukti - vislabâk, ja tos izraisîtu nerûsçjoðais tçrauds. Mçs izturçsimies pret izturîbu pret garantiju, un pçdçjais bûs aprîkojums ar telpu, kas ir pakïauta attîrîðanai. Bûs nepiecieðams, lai krâsnîs un oriìinâlajâ aprîkojumâ izmantotu termisko apstrâdi - papildus speciâlâm iekârtâm svarîgâkais bûs virtuves, mikroviïòu krâsnis un pannas. Ðajâ sezonâ mçs nevaram izlaist pârsegus. Jauna saldçðanas iekârta ir jauna monçtas daïa. Vispirms mums ðeit jâapsver visi saldçðanas skapji. Ledus kubi var bût noderîgi. Mçs nodroðinâsim visu veidu gaïas smalcinâtâjus, maisîtâjus, griezçjus vai ðíçlîtâjus mehâniskai apstrâdei.

Katram çdinâðanas namam jâbût stâvçtam, kur katrs aprîkojums vai trauki tiks mazgâti - tâpçc mçs neaizmirstam par trauku mazgâjamâm maðînâm, peldbaseiniem. Individuâlie virtuves piederumi ir arî ârkârtîgi ietilpîgi. Papildus iepriekð minçtajiem elementiem ikviens çdinâðanas uzòçmuma darbinieks vai lîdz ar to arî kebabs vai maizes ceptuve bûs pakïauts Polijas likumiem, kas saskarç ar viòu bûs vajadzîgs specializçts aprîkojums.