Cilvcka anatomijas iekdcjie organi

Kolposkopi ir çdieni, kas meklç sievieðu iekðçjos orgânus, kas nozîmç vulvas, maksts, dzemdes kakla un kakla kanâla apakðçjo daïu. Tâtad ir optiskâ ierîce, ir svarîgi to salîdzinât ar kaut ko mikroskopâ. Viòð strâdâ ginekologu profesijâ, jo, pateicoties ðim instrumentam, viòi var pârbaudît sievieðu orgânus ar ievçrojamu palielinâjumu un veselîgu precizitâti.

SpartanolSpartanol - Efektīvs risinājums tūlītējai masas konstrukcijai!

Kolposkopi ir apstiprinâti ginekoloìijai un sievieðu reproduktîvo orgânu pieredzei tagad tûkstoð deviòi simti divdesmit piektajâ gadâ, konstruktors, ârsts un tehniíis Hanss Hinselmans. Pateicoties viòam, mçs varam noteikt noteiktas slimîbas âtrâk, pateicoties kolposkopu izmeklçðanai, ko nevar pamanît ikdienas pârbaudçs. Kolposkops ir ne tikai tuvinâðanas lîdzeklis. Kolposkopi var bût arî daïa no dzemdes kakla, apakðçjâ kanâla daïas, vulvas vai maksts, lai jûs varçtu to pilnîbâ atklât un to pieredzçt, vai arî tajâ nav izmaiòu. Paðlaik zâles ir ïoti attîstîtas. Ârsti spçj tikt galâ ar daudzâm slimîbâm, kas lîdz ðim bija neârstçjamas. Tomçr vçzis ir viena no tâm slimîbâm, kurâm medicînai nav labvçlîga risinâjuma. Vçzis, kas konstatçts pârâk vçlu, gandrîz parasti nav ârstçjams. Pateicoties tam, ka mûsu rîcîbâ ir kolposkopi, mçs varam atrast ðo neârstçjamo slimîbu tik zemâ lîmenî, ka ir lieliska iespçja to izârstçt. Parastâ ginekoloìiskâ pârbaude redz tikai lielas, virspusçjas izmaiòas. Ginekologu ieteiktâ citoloìija ir atrast vçþa ðûnas dzîvoklî, bet tikai sareþìîtâkâ vçþa pârmaiòu stadijâ, kad tâs var âtri kïût pârâk lielas. Statistiski to izmanto speciâlisti, kas citoloìijâ ir tikai septiòdesmit procenti, ja tiek konstatçts, ka tas ir vçzis arî progresîvâkâ stadijâ. Pretstatâ tam, kolposkopija, ko speciâlisti raþo arî ar tâdâm iekârtâm kâ kolposkopi, var noteikt izmaiòas lîdz deviòdesmit procentiem. Labâkais, ko vada un ïoti iesaka speciâlisti, ir abu metoþu kombinâcija, kas praktiski nodroðina pârliecîbu par iespçjamo izmaiòu meklçðanu pat visaugstâkajâ izaugsmes stadijâ, un kas notiek, ârsta âtra reakcija, nodroðinot pareizus sagatavoðanâs darbus, nodroðinot pareizu sagatavoðanu, kâ arî ïoti sareþìîtu iespçju ârstçt ðî ðíebinoðâ slimîba.