Centralais putekisuccjs ar ievelkamu cauruli

Viòð neslçpj sevi, ka ârsta darbs ir viena no atbildîgâkajâm profesijâm. Katru dienu viòi izlemj par veselîbu un ir tûkstoðiem visu, bet viòi nevar atïauties kïûdîties, jo, iespçjams, dzîvo sliktos rezultâtos.

Lîdz ðim, tikai pirms daþiem gadiem, speciâlists bija tikai viens uzdevums: viòa pacientu dziedinâðana, tâpçc tagad saistîbâ ar izmaiòâm tiesîbu aktos nâkas pildît nâkamos pienâkumus - kam ir kases aparâts vai uzlabota pacienta pacientu apkalpoðana. Ðo izmaiòu beigas ir patieðâm krâðòs, jo tâ atzîst uzdevumu samazinât pelçko zonu un ieviest datorizâciju medicînâ, kas pierâda daudzus plusi. Tomçr, jo îpaði vecâkâs paaudzes ârstiem, tâs ir diezgan stresa lietas, uz kurâm viòiem ir jâmâcâs no nulles.

Tâpçc ârsta kases aparâts individuâlâ sâkumâ ir liela problçma. Viòi nekad agrâk nebija strâdâjuði ar ðâdu celtniecîbas aprîkojumu, un tagad viòu darbs kïuva par nepiecieðamîbu. Ârstiem, kas vada savus birojus, ir pienâkums turçt no kases aparâtiem, pretçjâ gadîjumâ viòi var saskarties ar pârmçrîgiem sodiem. Un vecâka gadagâjuma cilvçki vai cilvçki, kuriem ir grûtîbas sûtît îsziòu, protams, seviðíi sâkoties ar ðâdu summu, ir pakïauti milzîgâm bailçm, ka daþkârt viòi pieprasa pacientu. Par laimi, viòiem ir svarîgi reìistrçties âtrajâm likmçm, kuras viòi gatavojas kases aparâtu apstrâdei. Neliela fiskâlâ summa tiek iekasçta par medicînas nozari & nbsp; novitus nano. Tas ir pieejams, mobilais un lietojams.

Vçl viens jautâjums ir datoru pacientu apkalpoðana. Vçl populârâkajos centros tiek organizçta programmatûra, kurai ârstiem ir jâievada visa intervija ar pacientu, viòam uzrakstîtâs zâles, un pçc tam viòiem joprojâm ir jâizdrukâ receptes un atlaiðana. Mazajiem ârstiem tas nerada nekâdas problçmas, jo tâs ir novçrtçtas ar datoriem. Sliktâks gadîjums ir izteikts vecajai paaudzei, kurai nekad nav bijis iespçjams strâdât ar datoru, un pçkðòi ir jâatbalsta pacients. Kaut arî veselîbas centri paðreizçjâ zonâ sniedz daþas dienas ilgu apmâcîbu, ir teikts, ka cilvçkiem, kuri nav pieraduði pie datoriem, tas ir pârâk maz. Prakse padara perfektu un pçc kâda laika ârsti cînâs ar pçdçjo "melno maìiju", bet sâkumâ viòi noteikti piedzîvo neçrts situâciju.