Bcrnu psihologs ka palikt

Rûpçjoties par saviem bçrniem, mçs vçlamies dot viòiem vispiemçrotâkâs metodes, visattîstîtâkâs un krâsainâkâs rotaïlietas, atceramies viòu veselîbu, cenðamies pârvaldît sabalansçtus vitamînu çdienus un daþreiz aizmirst par bçrna psihes nozîmi. Bçrnu psihologs no Krakovas ir apziòa, kas neparâdîs jums izglîtîbas trûkumus. Ir vçrts mazliet komfortu sarunâties ar psihologu ne tikai tad, kad mçs uzskatâm, ka arî Polijas izglîtîbas ceïi neizdodas, mçs nevaram sazinâties ar bçrnu. Ir vçrts izmantot arî psihologa palîdzîbu, kad rodas iespaids, ka mûsu bçrnam ir îpaðs talants, viòð nav spçjîgs - speciâlists veiks pârbaudi, kas var palîdzçt izvçlçties veidu, kâ mums bûtu jâpârvalda mûsu bçrns. Ir vçrts un apsvçrt iespçju apmeklçt bçrnu psihologu, ja pasniedzçjs vai otrâ persona, kas ir kopâ ar bçrnu, pievçrð uzmanîbu daþiem jautâjumiem, kas var bût grûti.

Jûs varat arî doties uz bçrnu psihologu, kad mums ir jârunâ ar bçrnu par lielu problçmu, sniedziet svarîgu informâciju par izmaiòâm, kas notiks viòa dzîvoklî, piemçram, ziòu par vecâku ðíirðanu vai mîïotâ nâvi. Psihologs palîdzçs iepazîstinât ar savu stâvokli bçrnam pieejamâ formâ, sirsnîgi, òemot vçrâ formu, kas bûs acîmredzama un neatstâs nekâdas ðaubas par gribu, kas mums jâdara.

rev-mind-plus.eu Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Neviens bçrns nepalielinâs perfekti, daþi vçlâk sâk staigât, bet citi vçlâk apgûst emocionâlo inteliìenci, vai viòiem ir problçmas saprast robeþas, kuras tiek noteiktas - visas lietas var atklât, saskaroties ar bçrnu psihologu.