B2b programmaturas licences ligums

Uzòçmumiem, kas koncentrçjas uz darbu vai produktu pârdoðanu, vienlaikus ir viens þurnâls. Mçs izðíiram gatavo produktu noliktavu, kâ arî materiâlus. Abas ir vçrstas uz atseviðíu materiâlu partiju reâlu uzglabâðanu un aprakstu. Noliktava ir neatòemama konkrçtâ uzòçmuma loìistikas procesa atribûts. Viòa organizâcijas laikâ viòa uzdevums ir precîzi jânosaka. Katrai no tâm ir cieði jâaplûko pirmie loìistikas uzdevumi, piemçram, iepirkums, raþoðana un izplatîðana. Uzòçmçjdarbîbas þurnâlu darbîbas uzlaboðanas dçï ir vçrts izmantot îpaðas datorprogrammas, kas atvieglo attiecîgo produktu un produktu atraðanâs vietu. To vidû ir plaðs programmu klâsts, piemçram, optima. Þurnâls Optima ir veids, kâ uzglabât un pârdot.

Asami hairAsami - Aizmirstiet par baldness un atbrîvoties no problçmâm uz jûsu galvas!

Tâs konstrukcija un darbîba ir ievçrojami intuitîva. Un jûs varat palîdzçt ar apmâcîbu. Soli pa solim viòð apraksta darbu, kas saistîts ar rçíinu izdoðanu, pârdoðanas dokumentu izsniegðanu, korekciju izsniegðanu. Katrai nodaïai seko grafiks ar galvenajiem grâmatvedîbas jçdzieniem. Þurnâla modulis cita starpâ ietver:Kâ izveidot labu veikalu sarakstu?Kâ jûs pievienojat jaunu rakstu?Kâ izveidot ârçjo izdevumu?Noliktavas krâjumi tiek ievadîti, pamatojoties uz noliktavu dokumentiem (atvçrðanas bilance, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, dokumentu labojumi: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Piegâdâjot konkrçtu preci, preces no reâlâ krâjuma (piegâdes tiek organizçtas uzreiz. Þurnâla Optima programma ïauj vienâ datu bâzç darbinât vairâkas vietçjâs un ârvalstu noliktavas. Sagatavotie MM dokumenti liecina par pârskaitîjumiem starp noliktavâm. Praktiskâ un konkrçtâ veidâ mçs varam izveidot pieejamo noliktavu preèu sarakstu. Programma ietver inventarizâcijas funkciju, kas ir apkopota no trim posmiem: inventarizâcijas lapu sagatavoðana, papildinot produktu reâlo stâvokli noliktavâs, koriìçjoðu dokumentu izveide. Apmâcîbâ mçs atradîsim informâciju par to, kâ izveidot uzskaites lapu, varat un izmantot palîglapas.Efektîvi organizçta noliktava loìistikas un pârredzamas dokumentâcijas ziòâ veicina cieðu materiâlu nodoðanu starp secîgiem mçríiem uzòçmumâ.