Avarijas apgaismojums savrupmaja

Avârijas apgaismes sistçmâm ir îpaði dârga forma rûpniecîbâ. Raþoðanas zâlçs, kur darbinieki strâdâ ar pieejamajâm kustîgajâm daïâm, pçkðòa apgaismojuma trûkuma gadîjumâ viòi var palikt pastâvîgi ievainoti un pat apdraudçt viòu nopelnîðanu. Elektroapgâdes zuduma laikâ ierîces pârtrauks darboties, bet motori, kas paâtrinâti lîdz augstiem apgriezieniem, beigsies tikai pçc daþâm sekundçm no paðreizçjâ efekta pârtraukuma.

Pat modernâs iestâdçs, kur ir ieviestas sistçmas, kas automâtiski pârtrauc kustîgo daïu darbu pçc sprieguma atvienoðanas, to apstâðanâs ir gandrîz pilnîgi neiespçjama. Lai izvairîtos no ðâdiem notikumiem, jâizmanto avârijas apgaismojuma sistçmas. Viòi païaujas uz otro veidu, bet visu uzdevums ir dzîvot telpu apgaismojumu par labu stundu pçc strâvas padeves pârtraukuma. Pateicoties tam, viesi var droði apturçt maðînas un ugunsgrçka gadîjumâ atstât çku viegli.

Populârâkais avârijas apgaismojuma veids, kas piemçrots ne tikai rûpniecîbâ, bet arî dzîvojamâs istabâs, ir îpaðas apgaismes ierîces. Avârijas apgaismes íermenim ir neliels iebûvçts akumulators, kas ik dienas uzstâda elektroenerìiju. Pçkðòas strâvas zuduma laikâ îpaða elektroniskâ íçde pârslçdz gaismas avota baroðanu no enerìijas. Gaisma tiek ieslçgta, lîdz tiek izvçlçta baterija. Gaismekïu sistçmai ir daþi trûkumi, kas ir mazi akumulatori, tikai daþus desmitus un daþreiz tikai daþas minûtes.

https://prosta-pst.eu/lv/

Vçl viena iespçjamâ raþoðanas metode nozarç ir atrast papildu telpu, kurâ ir uzstâdîtas lielas baterijas un kontroles sistçmas. Jûs varat izmantot arî ìeneratoru, pateicoties tam, ka ne tikai avârijas apgaismojums spçs radît daudzas stundas, bet arî enerìija bûs svarîga, lai piegâdâtu savas ierîces, kâ pierâdîjumu datoriem vai daþâm maðînâm.