Avarijas apgaismojums bidgodea

Avârijas apgaismojuma sistçmas nozarç ir îpaði nozîmîgas vçrtîbas. Raþoðanas telpâs, kurâs darbinieki strâdâ maðînas, kurâm ir pieejamas kustîgâs daïas, pçkðòâ apgaismojuma trûkuma dçï tie var kïût par pastâvîgi ievainotiem un pat apdraudçt to parâdîðanos. Baroðanas avota zuduma laikâ ierîces pârtrauks darboties, bet dzinçji paâtrinâsies lîdz lielâm apgriezieniem beigsies tikai pçc daþiem mirkïiem no strâvas pârtraukuma.

Piemçram, paðreizçjâs iestâdçs, kurâs ir ieviestas sistçmas, kas automâtiski aizkavç kustîgo komponentu darbu pçc sprieguma atvienoðanas, to pabeigðana nav gandrîz âtra. Lai novçrstu ðâdus notikumus, jâizmanto avârijas apgaismojuma sistçmas. Viòi izceïas ar jauniem veidiem, bet katra no tâm ir uzdevums saglabât telpu apgaismojumu noteiktu laiku pçc strâvas padeves pârtraukuma. Pateicoties tam, darbinieki var droði apturçt maðînas, un ugunsgrçka gadîjumâ ir viegli pamest çku.

Vispopulârâkais avârijas apgaismojums, kas ir piemçrots ne tikai rûpniecîbâ, bet arî dzîvojamos rajonos, ir îpaði apgaismes íermeòi. Obligâtajam avârijas apgaismojumam ir iebûvçts mazs akumulators, kas labas uzstâdîðanas laikâ uzglabâ elektrîbu. Pçkðòas elektroapgâdes pârtraukðanas laikâ îpaða elektroniska íçde ieslçdz gaismas avota baroðanu no akumulatora enerìijas. Gaisma paliek, lîdz tiek izvçlçts akumulators. Gaismekïu sistçmai nav zinâmu defektu, kas ir nelielu bateriju pârvaldîba, kas ir pietiekami tikai daþiem desmitiem, un daþreiz tikai desmitiem vai mazâk apgaismojuma darbîbu minûtes.

Vçl viena teorçtiskâ metode, kas jâizmanto nozarç, ir tâda, ka tiek atrasta papildu telpa, kurâ tiek uzstâdîtas lielas baterijas un kontroles programmas. Varat arî izmantot ìeneratoru, pateicoties tam, kâpçc ne tikai avârijas apgaismojums varçs strâdât daudzas stundas, bet arî darbîbu var piegâdât atseviðíâm ierîcçm, piemçram, datoriem vai daþâm iekârtâm.