Automadinu mehaniia mediciniska parbaude

Sexuologs - pirmais kritums viòa birojâ parasti ir saspringts notikums, bet atlikt lçmumu apmeklçt, kas rada katastrofâlas sekas. Daudzas sievietes, kurâm ir ar dzimumu saistîti traucçjumi, atliek medicîniskâs palîdzîbas sniegðanu, bieþi aizkavçjot pçdçjos vairâkus gadus. Diemþçl ir îstais risinâjums, jo nepietiek ar to, ka problçma netiek atrisinâta, disfunkciju eskalâcijas bûtîba var bût vienâda garða. Tâpçc seksoloìijas jomâ visi aspekti, kas saistîti ar darbinieka seksualitâti fiziskajâ sfçrâ, ir saistîti, bet attiecîgâ joma attiecas arî uz jautâjumiem par cilvçka psihi un emocionalitâti. Seksologi reâlâ pilsçtâ (piemçram, Krakovâ ir pieejami gandrîz uzreiz, viss, kas jums jâdara, ir meklçt valodu meklçtâjprogrammâ. Seksuâlâs disfunkcijas, iebildumi pret savu orientâciju vai fizisko identitâti vai cîòa kopâ ar viòas piekriðanu no sociâlâs vides kartes ir visbieþâk sastopamâs problçmas pacientiem, kas iepazîstina sevi ar seksologu. Diskomforta sajûta, kas saistîta ar seksuâlâs dzîves komplikâcijâm, ir diametrâla ideja par bieþu pastâvçðanu, tâpçc mçs nedrîkstam nenovçrtçt pazîmes, kas traucç mums.

Neskatoties uz seksu visuresamîbu vidç, cilvçku grupa joprojâm kauns atklâti runât par faktiem, kas saistîti ar citu seksualitâti. Ðâ iemesla dçï daudzi cilvçki klusumâ reaìç uz daudzajiem meliem, sagrozîjumiem, stereotipiem un pârpratumiem par seksu un seksualitâti. Tikðanâs ar seksologu atklâj iespçju saskarties ar visgrûtâkajâm problçmâm ar draugiem un atbalsta viòu novatorisko risinâjumu. Tas nav jçga par kâdu konkrçtas seksologa specializâciju (neatkarîgi no tâ, vai tas ir psihiatrs, ginekologs vai internists pirms uzsâkðanas vizîtes, lai apmâcîtu garîgi, lai sniegtu detalizçtu interviju. Tâs beigas, iespçjams, ir visnoderîgâkâ satraucoðâ jautâjuma speciâlista izpratne, òemot vçrâ visus bioloìiskos, medicîniskos, psiholoìiskos un sociâlos aspektus. Uzticamam seksologam vajadzçtu uzdot jautâjumus par veselîbas stâvokli, psiholoìisko labklâjîbu, vecajâm un nozîmîgajâm intîmâm attiecîbâm, fizisko orientâciju un dzimuma identifikâciju, seksuâlo attîstîbu, viedokli par dzimumu un iepriekðçjo pieredzi aktuâlajâs lietâs.

Jâapzinâs, ka kâ pacientam jums ir jâpieprasa no seksologa ievçrot savas seksuâlâs tiesîbas, proti, sagaidît, ka ârsts bûs: sapratne, draudzîga attieksme, personîgâ kultûra, objektivitâte, seksuâlâs orientâcijas un identitâtes pieòemðana, cieòa pret psihofizioloìiskâs intimitâtes robeþâm un saprotams jums informâciju. Vçl viena seksa diagnozes sekoðana pçc intervijas bûs somatiska pârbaude, ko veic profesionâlis no saistîtâs teritorijas (ti, ginekologs sievieðu panâkumos vai urologs vîrieðu gadîjumâ, lai gan ir iespçjama psiholoìiska pârbaude, kas papildina anketu vai testu. Arî seksologs var ieteikt novirzîðanu bioíîmisko un hormonâlo asins analîþu pielietoðanai, t.i., glikozes un holesterîna vai progesterona un estrogçnu vai testosterona lîmeòa mçrîðanai. Mums ir jâsaprot, ka seksuâlâs vçlmes iedala fizioloìisko vajadzîbu grupâs, un viòu apmierinâtîba ir dzçriens no nepiecieðamajiem faktoriem, kas dod dzîvîbu.