Auglibas pctijums no asinim

Vîrieðu dzimstîbas tests galvenokârt ir par ejakulâcijas jautâjumu. Spermas analîze ir diagnostikas elements, kas palîdz novçrtçt vîrieðu auglîbu.Sperma ir spermas suspensija, kas nâk no olâm un epididimîdiem prostatas sekrçciju, sçklas pûslîðu un tubulo-bulbarisko dziedzeru maisîjumâ (ts spermas plazmâ. Tâtad pçtîjuma galvenais mçríis ir spermas.

Kad ir jâveic tests?Ðî pârbaude jâveic laikâ, kad pçc 1 gada regulâra neaizsargâta dzimumakta (bez jebkâda iemesla partnera iespçjamai pârbaudei netika veikta mçsloðana. Tie arî jâpârtrauc pçc otrâ veida attçliem kâjstarpes sânos un pçc sçklinieku audzçja ârstçðanas.

Pirms testçðanasDaþi standarti ir jâveic pirms pieejas pçtîjumam. Negatîvi tajâ laikâ, kad tie var ietekmçt, nepietiekami ilgs seksuâlâs abstinences periods (paraugs jâsavâc 2-7 dienu laikâ no attiecîbâm, slimîbas (îpaði ar paaugstinâtu temperatûru un alkohola lietoðana. Testa paraugs jânorâda arî taisnîgi.Spermas analîze ir atkarîga no tâ makroskopiskâ novçrtçjuma (viskozitâte, tilpums, pH un mikroskopiskâ (spermatozoîdu skaits, to aktivitâte un mobilitâte. Turklât tiek atklâta antispermâlo antivielu daudzums. Daþreiz tiek ierosinâti citi testi, piemçram, bakterioloìiskie un bioíîmiskie testi un hipotomotiskais tests.

diagnostikaNeauglîbas diagnostikâ vîrieðiem tiek veikti daþâdi hormonu testi. Tas darbojas, cita starpâ brîvâ un visa testosterona lîmenis, gonadotropo hormonu lîmenis: FSH, LH, prolaktîns, estadriols un TSH un FT4.Neauglîbas traucçjumi var bût virs autoimûnu reakciju rezultâta. To pârbauda attiecîbâ uz antivielâm pret spermu serumâ un spermâ. Tâpçc tas ir netieða imunofluorescences metode. Tas nosaka antivielu savâkðanas risinâjumu ar spermu. Jâbût daudziem, lai pilnîbâ apturçtu viòu auglîbu. Neauglîbas traucçjumu cçlonis bieþi ir daþâda veida infekcijas. Tiek veikti mikrobioloìiskie testi, lai tos novçrstu.