Atmosfcras spiediens trzebnica

flexa-new.eu Flexa Plus NewFlexa Plus Optima - Novatoriska makromolekulârâ formula jûsu locîtavu veselîbai!

Mçría dozatori tiek òemti no blîvâm putekïu tvertnçm, kuras tâs uzòem zem spiediena neatkarîgi no atmosfçras spiediena. Mçría dozatori ïauj iztukðot tvertnes bez dekompresijas. Ðûnu dozatoru izmantoðanas nosacîjums ir temperatûra, kas nav augstâka par 200 ˚ C, un nav putekïu agresivitâtes.

Darbîbas principsÐûnu dozatora darbîbas princips ir vienkârðs. Putekïi no tvertnes plûst caur ieplûdi un tâlâk tiek pârvietoti ðûnâs ar rotçjoðâs cilindra spârniem. Dozatori var spçlçt vairâkos citos veidos. Tiem var bût daþâda lieluma ieplûdes un izplûdes atveres un papildus atðíirîga darba efektivitâte, kas tiek pârbaudîta m3 stundâ. Ierîces pasûtîðanas laikâ bûs nepiecieðams norâdît izsmidzinâtâja maríçjumu un noteikt, kâda ir putekïu temperatûra.

DC bloka dozatorsDzçrieni no izsmidzinâtâja klientiem ir DC bloku padevçjs. To izraisîja pastâvîga pulverveida un smalkgraudainu materiâlu dozçðana. Jo îpaði tie ir: graudaugi, graudaugi, pipari, piena pulveris, garðvielas, cukurs, sâls, filtrçðanas ðíidrumi utt. Ierîce ir visbieþâk saistîta ar iepakojuma lînijas tehnoloìisko aprîkojumu, svçrðanu, dozçðanu un pneimatisko transportçðanu.

summçðanaDzçriens no rotçjoðo padevçju aprîkojuma elementiem var bût elektriskâs kastes ar invertoru. Pateicoties tâm, konkrçtâs raþoðanas grupas dozatora jauda tiks stingri pielâgota. Ierîci izmanto nerûsçjoðâ vai oglekïa tçraudâ. Modeïi, kas izgatavoti no skâbes izturîga tçrauda, atbilst visâm tîrajâm prasîbâm, un tos var veiksmîgi izmantot rûpnieciskajâ daïâ, pçdçjo izòçmuma kârtâ íîmijas nozarç.