Apicrbu rathotajs treddien wielkopolska

Fresh Fingers

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri bija sagatavojuði audzçðanas sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija tuvâkajâ detaïâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tos izgatavoja tikai ar patîkamiem un gaisîgiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika uzvilkts visslîgâkais, krâsains maxi svârki, kas gatavoti tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar grebumiem un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu radîðana, kas radîta galvenokârt mûsdienîgai lietoðanai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz vietçjo bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un efektîvas darbîbas. Viòas darba devçji ir vairâkkârt atlikuði savas preces izsolç, un tad izsoles objekts bija pat konkrçtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis pastâstîja mums, ka jaunâkâs kolekcijas nâk uzòçmumiem ðodien sâkumâ maijam. Turklât viòð informçja, ka, lai izveidotu zîmolu ir tieðsaistes veikalu, kurâ lçti kolekcijâs bûtu neproduktîva, nekâ stacionârâs veikalos.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi, pçc nosaukuma, kolekcija notiek sadarbîbâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas doties rîtâ, ir garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðâ nosaukuma rezultâti jau daudzus gadus ir guvuði lielu baudîjumu lietotâju vidû un valstî, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par ïoti saòemtajâm atlîdzîbâm un apgalvo, ka augïi ir vispiemçrotâkâ vçrtîba.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs