Aluminija putekii

Mûsu tirgû ir daudzi uzòçmumi ar vairâku gadu pieredzi, kas tiek panâkta ar ekonomisko ventilâciju un gaisa filtrçðanu. To pamat specializâcija ir putekïu, izplûdes gâzu un spirtu noòemðana daþâdâs situâcijâs no rûpnieciskâm vietâm. Tas rada tâdu paðu uzticîbas un aizsardzîbas sajûtu, ko instalâcijas efektîvi izveidos darba pozîcijâ ïoti ilgu kalpoðanas laiku.

strong-gel.eu Titan gelTitan gel - Inovatīva formula lielākam dzimumloceklim!

Kvalificçti darbinieki ar tehniskâm zinâðanâm garantç visu un profesionâlo klientu apkalpoðanu, sâkot no brîþa, kad problçma tiek parâdîta lîdz pat tâ risinâjuma posmam. Lieliem uzòçmumiem tiek ieteikts ne tikai nodroðinât specifiskas filtrçðanas un ventilâcijas ierîces, bet galvenokârt speciâlistu konsultâcijas, lai izmantotu pielâgotus un labus tehniskos risinâjumus. Vienlaikus viòð nodarbojas ar inovatîvâm IT sistçmâm, kas nodroðina augstu efektivitâti gan radîðanas posmâ, gan arî ðajâ jomâ. Darbinieku kvalificçtais personâls garantç tâdu projektu izstrâdi, kas atbilst noteiktajâm prasîbâm un Eiropas principiem.

Komanda ir izvietota ekspertu vidû, kuri jûtas ðajâ jomâ gan tehniskâs konsultâcijas, gan iekârtu uzstâdîðanas un montâþas laikâ. Sareþìîtâkajos gadîjumos prototipu testiem ir jâstrâdâ kopâ ar skaistâkajiem pçtniecîbas centriem.

Putekïu nosûkðanas sistçmu projekts ir putekïu noòemðanas sistçmas projektçðanas mehânisms, kurâ risinâjumi ir pielâgoti klientu prasîbâm, vienmçr garantçjot labâko izmaksu / situâciju attiecîbu. Katras dizaina lietas pamatprincips joprojâm atbilst mûsdienîgâkajiem tiesîbu aktiem un normatîvajiem aktiem par higiçnas, droðîbas un darba vides lielumu. Bûtîba tiek veikta ar novatorisku iekârtu un modernu tehnoloìiju palîdzîbu, lai garantçtu vislabâko ekspluatâcijas standartu arî daudzu ierîèu ilgmûþîbu.